Przyszłość W Sektorze Transportu. Wzrost W Transporcie Krajowym, Imporcie I Eksporcie

Na podstawie przeprowadzanych systematycznie analiz w sektorze transportu można dostrzec szereg zmian jakie nastąpią w najbliższych latach. Przewiduje się, że w latach 2018-2022 w polskim transporcie drogowym można spodziewać się łącznego wzrostu o prawie 23% (pod względem tonażu przewożonych towarów).

 • Polski sektor transportu drogowego znajduje się obecnie w szczytowej fazie wzrostu. Szacuje się, że obsługiwany przez nią tonaż wzrośnie z ok. 1,17 mld ton w 2018 roku do ok. 1,44 mld ton w 2022 r., przy średniorocznym wzroście o 5,3%.
 • Dynamika usług przewozowych świadczonych przez polskich przewoźników w latach 2018-2022 pozostanie dodatnia, ale zacznie zwalniać w porównaniu do obecnej ze względu na prognozowane spowolnienie wskaźników ekonomicznych oddziałujących na branżę.
 • Do tej pory segment transportu międzynarodowego rozwijał się szybciej niż transport krajowy. Po 2022 r. Tendencja ta może ulec odwróceniu w związku ze wskazanymi poniżej zmianami w prawodawstwie UE.
 • W dłuższej perspektywie można spodziewać się dalszego spowolnienia wzrostu zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, zwłaszcza jeśli potwierdzą się przewidywane czynniki ryzyka.

W opinii przedstawicieli branży do końca 2020 roku będzie widoczny 7-15 procentowy wzrost kosztów w porównaniu do 2018 roku.

 • Czynniki te obejmują wpływ wprowadzenia „Pakietu Mobilności”, utrzymujący się niedobór kierowców na rynku pracy, zwiększone koszty związane z regulacjami środowiskowymi oraz wzrost stawek opłat drogowych.
 • Przy obserwowanym niskim poziomie marż w sektorze (EBIT = 3,62%) wzrost kosztów może doprowadzić do eliminacji najmniej efektywnych podmiotów z rynku. Ze względu na oczekiwane zmiany prawdopodobnie lepsze będą wyniki dużych firm.

W najbliższej przyszłości można się spodziewać znaczącej zmiany popytu w kierunku usług krajowych:

 • Zmiana geograficzna w usługach będzie konsekwencją dalszego wzrostu gospodarczego w Polsce, spowolnienia gospodarczego w Europie Zachodniej oraz spodziewanych ograniczeń w działalności zagranicznej.
 • Zdaniem przedstawicieli branży wzrosną także oczekiwania jakościowe dotyczące precyzyjnych, terminowych dostaw oraz wymiany informacji pomiędzy przewoźnikami, a klientami.
 • Prognozowany rozwój gospodarczy Polski nie będzie możliwy bez dalszego wzrostu w segmencie transportu. Obserwujemy sygnały wskazujące na kontynuację trendów wspierających wzrost gospodarczy kraju, jak np. otwieranie tam centrów dystrybucyjnych przez europejskich operatorów. Prognoza wzrostu branży w latach 2018-2022 oparta jest na dwóch czynnikach:
  • oczekiwane pozytywne zmiany popytu na usługi transportowe na rynku wewnętrznym (w Polsce) w związku z prognozą wzrostu PKB na poziomie 3% w latach 2018-2022.
  • Wzrost handlu zagranicznego Polski o 7% w latach 2018-2020 i jego dodatni poziom w latach 2021 i 2022.
 • W perspektywie długoterminowej (2023-2030) negatywne zmiany popytu na usługi polskich przewoźników w UE-28 (w konsekwencji regulacji „Pakietu Mobilności”) postrzegane są jako ogromne zagrożenie dla branży i dlatego prognozowanie po 2022 r. nie jest obecnie możliwe.
 • W latach 2019-2022 firmy transportowo-logistyczne powinny wykorzystać prognozowany wzrost rynku do stopniowego poszerzania profilu działalności, równoważąc jednocześnie krajowe i zagraniczne źródła przychodów.
 • Administracja państwowa będzie mogła wpływać na wzrost rynku wspierając dalszy rozwój infrastruktury transportowej. Warto jednak zauważyć, że brak lub niedobór infrastruktury w kraju nie ogranicza ekspansji branży, choć może mieć istotny wpływ na efektywność przewozów prowadzonych w Polsce.